Opplæring: Lederutviklingsprogram - Kurs - Foredrag - Ferdighetstrening.

Vi kan levere:


- Modulbaserte lederopplæringsprogrammer med varighet fra 6 til 15 dager. Alle kursmoduler kan tilpasses kundens behov og rammevilkår, - de kan utvides, forkortes og kombineres. Våre lederopplæringsprogrammer inneholder en god del ferdighetstrening.

- Enkeltstående kurs for ledere og for medarbeidere med varighet fra 1/2 - 3 dager innen en rekke sentrale temaer. Mange av våre kurs er standardisert, men i samarbeid med våre kunder kan vi lage helt unike kurs for den enkelte virksomhet. Kurs på 1 dag eller mer vil inneholde en del fredighetstrening.

- Bedriftsinterne "skoler" med modulbasert programmer og der vi også trener opp "internpedagoger/-konsulenter" til å gjennomføre kursmodulene.

- Foredrag som er inspirerende og gir god læring. Tidsrammer fra 1 til 2 timer, på tema for små og store grupper, og også på større konferanser.

Ta kontakt med oss og vi sender deg nærmere beskrivelser av lederprogrammene og de enkelte kursene. Eller meld fra om din organisasjons spesifikke behov, og i samarbeid finner vi så fram til opplegg som gir gode løsninger.


Eksempler på kurstemaer
Mål- og resultatorientert ledelse

Verdibasert ledelse


Den lærende Organisasjon

Kvalitetsledelse (TQM)

Påvirkningsledelse

Personalledelse 

Startpakke for nye ledere

Lederen som coach  for mederbeidere og team

Mentoring

Kommunikasjon/samspill - innsikt og ferdigheter

Konstruktiv konflikthåndtering

Den vanskelige samtalen

Teambygging og teamutvikling

Teamarbeid i praksis - metodikk og verktøy

Effektiv og inkluderende møteledelse

Medarbeider-/utviklingssamtaler

Konstruktiv tilbakemelding

Profesjonelle presentasjonsferdigheter

Relasjonsbyggende forhandlinger

Prosessorientert prosjektledelse
Arbeid i/med profesjonelle prosjektteam

Kommunikasjon og samarbeid i hverdagen

Coaching - metodikk og verktøy

Motivasjon og arbeidsglede  

Service og service-kommmunikasjon

Medarbeiderskap og personlig kvalitet

Utvikling av et konstruktivt psyko-sosialt arbeidsmiljø

Kreativitet/kreativ problemløsning  

Ledelse i klassen

Læring/læringsprosesser

Pedagogikk - undervisningsorganisering, metoder, verktøy, presentasjoner

Personlig utvikling 

Kvinner og selvverd

Selvhevdelse i grupper med dominerende mennesker

Konstruktiv håndtering av stress

Kommunikasjon og påvirkning

Stress/stressmestring

En del av disse kurstemaene legges inn som tilpassede moduler i lederopplæringsprogrammene.

Coaching, rådgivning og konsulentassistanse
- Foredrag og kick-offs
- Konfliktløsning
- Kompetanseutvikling - kurs/opplæring
- Analyser

Konsulentbistand
- Utvikling av organisasjonens plattform/styringsdokumenter.
Vi kan bidra som innspillere og prosessledere når organisasjonen f. eks. skal utvikle visjoner, grunnverdier, etiske retningslinjer, prinsipper for ledelse og medarbeiderskap, service-erklæringer, mål, strategier og handlingsplaner.

- Utvikling av lederteam.
Vi kan katlegge ledernes team- og kommunikasjonsprofiler, og coache teamet til optimal funksjon.

- Rådgivning.
Med vår lange og brede erfaring kan vi bidra som gode rådgivere og sparringspartnere for ledere som står overfor utfordringer og strategisk krevende situasjoner.

- Coaching.
Det kan være både ensomt og krevende å være leder i tider med store endringer og krav til mestring. Vi kan bidra som coacher både for toppledere, mellomledere og medarbeidere.

- Hjelp til konflikthåndtering og -løsning.
Vi har lang erfaring med konfliktløsning og kan vise til meget gode resultater. Dette er faktisk en av våre spesielt sterke kompetanseområder. Vi kan bidra med konflikthåndtering og -løsning i både på gruppe- og individnivå.

- Prosessledelse på "dialogkonferanser".
Vi har mye og gode erfaringer med å bruke vår pedagogiske og kommunikative kompetane på konferanser der arrangørene ønsker å oppnå felles forståelse for utfordringer og komme fram til forpliktende handlingsplaner. Vi påtar oss derfor ansvar for å organisere og gjennomføre dialogkonferanser.

Coaching, rådgivning og konsulentassistanse

Foredrag og kick-offs

Konfliktløsning

Kompetanseutvikling - kurs/opplæring

Analyser